2. Vergaderingen

De raad kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. De vergaderingen van de raad werden voorbereid via een overleg van de voorzitter van de raad met het College van Bestuur.

Met uitzondering van het eerste half uur werden de vergaderingen van de raad bijgewoond door het College van Bestuur. Het eerste half uur werd standaard besteed aan vooroverleg over de agenda en ieders inbreng in de discussie. In één van deze vooroverlegmomenten is het functioneren van beide leden van het College van Bestuur besproken naar aanleiding van het jaarlijkse functioneringsgesprek dat de Remuneratiecommissie met hen had. Ten behoeve van deze functioneringsgesprekken werd informatie gevraagd vanuit de schoolorganisatie.
De raad legt ieder jaar een bezoek af op twee of drie locaties om goed voeling te houden met hetgeen er in de school omgaat. Elke locatie wordt eenmaal per twee jaar bezocht door een in samenstelling wisselende delegatie van de raad.
Daarnaast waren leden van de raad aanwezig bij de twee bijeenkomsten met afgevaardigden van kerkenraden en schoolbesturen. Tijdens de bijeenkomst in juni presenteerde het College van Bestuur het jaarverslag 2018. Gedurende het tweede deel van deze avond hield de heer R. Toes, voorzitter van het College van Bestuur, een inleiding over het thema ‘Kerkverlating en secularisatie: enkele gedachten over de positie van kerk, school en gezin’. Tijdens de vergadering in november werd door de heer L.S. van Wezel, lid van het College van Bestuur, een inleiding gehouden over ‘Actuele aandachtspunten op het snijvlak van gezin, kerk en school’. Tijdens beide avonden werd na de inleiding aan de hand van enkele vragen of stellingen met de aanwezige afgevaardigden verder nagedacht over de thema’s. 

Ook waren leden van de raad aanwezig bij identiteitsgesprekken met ouders die niet behoren tot één van de participerende kerkgenootschappen en een kind op onze school aanmelden, bij diploma-uitreikingen en de officiële opening van het schooljaar. Ook werden de halfjaarlijkse bijeenkomsten van het RvT-platform, georganiseerd door de VGS voor RvT-leden van de reformatorische VO-scholen, door leden van de raad bijgewoond.

De raad heeft dit verslagjaar tweemaal vergaderd met de Raad van Toezicht van het Driestar College. De reden daarvan is vermeld onder punt 5 van dit verslag.
De RvT-voorzitter en het door de CMR voorgedragen RvT-lid hebben het jaarlijkse gesprek gevoerd met een delegatie van de centrale medezeggenschapsraad.