2. Vergaderingen Raad van Toezicht

De raad kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. De vergaderingen van de raad werden voorbereid in een agendaoverleg van de voorzitter van de raad met de leden van het College van Bestuur. Met uitzondering van het eerste half uur werden de vergaderingen van de raad bijgewoond door het College van Bestuur. Het eerste half uur werd standaard besteed aan vooroverleg over de agenda en ieders inbreng in de discussie. In één van deze vooroverlegmomenten is het functioneren van beide leden van het College van Bestuur besproken naar aanleiding van het jaarlijkse functioneringsgesprek dat de Remuneratiecommissie met hen had. Ten behoeve van deze functioneringsgesprekken werd informatie gevraagd vanuit de schoolorganisatie.
De raad legt gewoonlijk ieder jaar een bezoek af op twee of drie locaties om goed voeling te houden met hetgeen er in de school omgaat. Elke locatie wordt eenmaal per twee jaar bezocht door een in samenstelling wisselende delegatie van de raad. In het verslagjaar konden deze locatiebezoeken echter niet plaatsvinden in verband met de coronapandemie. De raad ervaart het als een gemis dat er op deze wijze geen contacten waren met directieleden, docenten, MR-leden, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen.
De twee geplande bijeenkomsten in juni en december, die jaarlijks worden gehouden met afgevaardigden van kerkenraden en schoolbesturen moesten ook worden geannuleerd in verband met de door de overheid opgelegde coronamaatregelen.
De identiteitsgesprekken met ouders die niet behoren tot één van de participerende kerkgenootschappen en een kind op onze school aanmelden, konden om dezelfde reden ook niet worden bijgewoond door een lid van de raad. De directeuren hebben deze gesprekken op digitale wijze met betreffende ouders gevoerd. De raad heeft via het College van Bestuur een schriftelijke terugkoppeling van deze gesprekken ontvangen.
Leden van de raad konden ook geen diploma-uitreikingen bijwonen vanwege de op dat moment geldende maatregelen. De officiële opening van het schooljaar waarvoor een beperkt aantal leerlingen met hun ouders kon worden uitgenodigd en die door andere leerlingen en ouders online werd gevolgd, werd wel door leden van de raad bijgewoond.

In april werd de halfjaarlijkse bijeenkomst van het RvT-platform, georganiseerd door de VGS voor RvT-leden van de reformatorische VO-scholen, geannuleerd; de bijeenkomst in november vond digitaal plaats en werd door leden van de raad gevolgd.

De raad heeft dit verslagjaar driemaal vergaderd met de Raad van Toezicht van het Driestar College als voorbereiding op de besturenfusie met het Driestar College (zie onder punt 6 van dit verslag).
De RvT-voorzitter en het door de CMR voorgedragen RvT-lid hebben het jaarlijkse gesprek gevoerd met een delegatie van de centrale medezeggenschapsraad en hebben beiden een vergadering van de centrale medezeggenschapsraad bijgewoond.