5. Uitvoering van taken

De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de overheidsgelden op een doelmatige manier besteed worden aan het onderwijs. De verhouding van de kosten ten behoeve van huisvesting en ondersteuning blijven binnen de normen en er vindt geen bovenmatige toevoeging aan reserves plaats. Het financiële resultaat in 2019 was vrijwel geheel conform begroting en had een resultaat rondom nul. De raad stelt vast dat het beleid van het College van Bestuur erop gericht is om alle middelen volledig te besteden ten behoeve van het onderwijs, aangezien de reserves van voldoende omvang zijn en steunt dit beleid als toezichthouder.
Van Ree Accountants is herbenoemd als accountant. De jaarlijkse accountantscontrole is naar tevredenheid verlopen. De adviezen uit de managementletter worden opgevolgd door het College van Bestuur en daarover wordt de raad voldoende geïnformeerd. De accountant heeft de Auditcommissie goed geïnformeerd over het proces en de conclusies uit de controle. Daarbij werd vastgesteld dat de kwaliteit van het binnen de school verrichte werk goed is.

Er hebben zich geen situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang voorgedaan.

Bij de uitvoering van de toezichtstaak wordt door de raad de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad als richtlijn gehanteerd.  
Onderstaande zaken kwamen gedurende het verslagjaar aan de orde:

  • Jaarverslag/jaarrekening 2018, begroting 2020: Deze documenten zijn door de raad goedgekeurd met een positief advies van de Auditcommissie.
  • Schoolplan 2020-2025: De raad heeft dit document besproken en goedgekeurd.
  • Voortgang strategisch beleid: De raad ontving tweemaal een rapportage van het College van Bestuur in het kader van de plan & controlcyclus op basis van gehouden monitoringsgesprekken met de directeuren van de locaties. Deze rapportage werd steeds vooraf besproken in de Adviescommissie Identiteit & Kwaliteit.
  • Profielschets Raad van Toezicht: Deze profielschets is opnieuw vastgesteld met het oog op aankomende vacatures in de raad.
  • Honorering RvT-leden: De honorering van de RvT-leden is herzien en vastgesteld op basis van het maximumbedrag dat van toepassing is op de bestuurders van het Wartburg College zoals genoemd in de CAO Bestuurders VO opgenomen beloningstabel (zijnde het midden van de regel B3-7). De hoogte van de bezoldiging is voor leden van de raad vastgesteld op 3% van het bedrag op het midden van de regel B3-7 van de CAO Bestuurders VO (excl. BTW) en voor de voorzitter op 4,5% daarvan. Op deze wijze komt de honorering van de leden van de raad uit op 30% van de in de WNT genoemde maximale percentages.
  • Evaluatie implementatie Code Goed Onderwijsbestuur: Dit jaar is nagegaan of voldaan wordt aan de aangescherpte Code Goed Onderwijsbestuur. Er zijn geen grote risicopunten of grote afwijkingen ten opzichte van de aangescherpte code naar voren gekomen. Wel is een aantal verbeterpunten noodzakelijk: het beter toepassen van de bestaande toezichtkaders in de praktijk van het toezichthouden en daarover rapporteren in het jaarverslag; het voeren van individuele gesprekken met de RvT-leden door de RvT-voorzitter; binnen de raad meer alert zijn op (mogelijke) belangenverstrengelingen. Deze actiepunten worden in 2020 opgepakt en aan het eind van 2020 vindt opnieuw een evaluatiemoment plaats.
  • Voorgenomen fusiebesluit: De terugloop van het aantal leerlingen op de locatie Rehoboth te Lekkerkerk van het Driestar College en op de locatie Revius van het Wartburg College leidde tot besprekingen tussen de Colleges van Bestuur van beide scholen. Dit heeft ertoe geleid dat er een nieuwe school in Krimpen aan den IJssel wordt gerealiseerd, ter vervanging van Rehoboth en Revius. De hoofddoelstelling daarbij was en is: het komen tot een toekomstbestendig aanbod van reformatorisch onderwijs in Zuid-Holland-Zuid. In de laatste maanden van het verslagjaar is verder nagedacht over de wijze van aansturing van deze nieuwe school. Binnen de Colleges van Bestuur zijn verschillende scenario’s onderzocht en deze zijn besproken in vergaderingen van de gezamenlijke Raden van Toezicht en Colleges van Bestuur, gehouden in oktober en december. In de laatste vergadering is op basis van een grondige verkenning het unanieme voorstel van de beide Colleges van Bestuur om te komen tot een bestuurlijke fusie tussen beide scholen besproken. Deze bespreking leidde ertoe dat beide Raden van Toezicht aangaven in hun eerstvolgende vergadering het voorgenomen fusiebesluit te zullen goedkeuren. De raad heeft op 19 december unaniem ingestemd met het voornemen van het College van Bestuur om tot een fusie te komen van het Wartburg College met het Driestar College, en het College van Bestuur gevraagd om te komen met een plan van aanpak om deze voorgenomen fusie te realiseren. De Raad van Toezicht van het Driestar College heeft eveneens hiermee unaniem ingestemd.
  • Locatiebezoeken: Delegaties bestaande uit drie leden van de raad legden een bezoek af op de locaties Guido de Brès, Marnix en De Burcht. Op alle locaties zijn gesprekken gevoerd met de directie, een aantal docenten en een aantal leerlingen. Op Guido de Brès en Marnix zijn ook gesprekken gevoerd met enkele OOP-leden en enkele ouders; op de Marnix is daarnaast gesproken met vrijwilligers. De bezoeken zijn afgesloten met een terugkoppeling van de ervaringen aan de directie. Via het verslag van deze bezoeken werd de voltallige raad daarover geïnformeerd.
  • Presentatie stafafdeling: Het hoofd P&O heeft voor de raad een presentatie verzorgd, waarin informatie werd gegeven over het strategisch personeelsbeleid en de recente ontwikkelingen daarin. De raad reserveert jaarlijks ruimte in de agenda voor presentaties door directeuren of hoofden van een stafafdeling.
  • Evaluatie functioneren: Voor de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad heeft de voorzitter aan elk RvT-lid afzonderlijk gevraagd een korte, schriftelijke zelfevaluatie over het eigen functioneren en dat van hun medetoezichthouders aan te leveren. Deze input is door de voorzitter verwerkt in een notitie die in december besproken is in de raad tijdens een vooroverleg. Aan het eind van elke vergadering van de raad wordt door één van de leden en door het College van Bestuur een korte terugblik op het verloop ervan gegeven.