5. Uitvoering van taken en honorering Raad van Toezicht

Uitvoering van taken

De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de overheidsgelden op een doelmatige manier besteed worden aan het onderwijs. De verhouding van de kosten ten behoeve van huisvesting en ondersteuning blijven binnen de normen en er vindt geen bovenmatige toevoeging aan reserves plaats. Voor het derde jaar op rij kon het jaar met een positief resultaat afgesloten worden. De raad stelt vast dat het beleid van het College van Bestuur erop gericht is om alle middelen volledig te besteden ten behoeve van het onderwijs, aangezien de reserves van voldoende omvang zijn en steunt dit beleid als toezichthouder.
Van Ree Accountants is herbenoemd als accountant. De jaarlijkse accountantscontrole is naar tevredenheid verlopen. De adviezen uit de managementletter worden opgevolgd door het College van Bestuur en daarover wordt de raad voldoende geïnformeerd. De accountant heeft de Auditcommissie goed geïnformeerd over het proces en de conclusies uit de controle. Daarbij werd vastgesteld dat de kwaliteit van het binnen de school verrichte werk goed is.
Er hebben zich geen situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang voorgedaan.

Bij de uitvoering van de toezichtstaak wordt door de raad de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad als richtlijn gehanteerd.  
De gehouden vergaderingen van de raad stonden dit verslagjaar met name in het teken van de voorbereidingen op de voorgenomen fusie. Daarnaast kwamen onderstaande zaken aan de orde:

  • Jaarverslag/jaarrekening 2019, begroting 2021: Deze documenten zijn door de raad goedgekeurd op basis van een positief advies van de Auditcommissie.
  • Voortgang strategisch beleid: De raad ontving in december een rapportage van het College van Bestuur in het kader van de plan & controlcyclus op basis van gehouden monitoringsgesprekken met de directeuren van de locaties. Deze rapportage werd vooraf besproken in de Adviescommissie Identiteit & Kwaliteit. De monitoringsgesprekken die het College van Bestuur in mei had gepland, konden niet doorgaan vanwege de schoolsluiting in verband met corona.

Evaluatie functioneren: Aan het eind van elke vergadering van de raad wordt door één van de leden een korte terugblik op het verloop ervan gegeven. In december vond de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad plaats onder leiding van een externe adviseur. Naar aanleiding van deze evaluatie is een aantal verbeterpunten geformuleerd:

  • Als werkgever de cyclus van de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de CvB-leden strakker volgen. Dit zal door de nieuwe Remuneratiecommissie worden ingezet.
  • Als sparringpartner alert zijn op zowel de mogelijkheden om die rol te spelen als op het evenwicht tussen betrokkenheid en afstand.
  • Als toezichthouder ziet de raad het als een toegevoegde waarde om trends in te brengen vanuit de vakgebieden waarin de RvT-leden werkzaam zijn en waarmee de CvB-leden hun voordeel kunnen doen. Dit punt wordt opgepakt door de nieuwe RvT.

 

Honorering RvT-leden 

Als uitgangspunt voor de honorering van de RvT-leden wordt het bedrag vastgesteld op basis van het maximum bedrag dat van toepassing is op de bestuurders van het Wartburg College zoals genoemd in de CAO bestuurders VO opgenomen beloningstabel (zijnde het midden van de regel B3-7).
De hoogte van de bezoldiging wordt voor leden van de Raad van Toezicht vastgesteld op 3% van het bedrag op het midden van de regel B3-7 van de CAO Bestuurders VO (excl. BTW) en voor de voorzitter op 4,5% van het bedrag genoemd in het midden van de regel B3-7 van de CAO Bestuurders VO (excl. BTW).
Op deze wijze komt de honorering van de leden van de RvT uit op 30% van de in de Wet Topinkomens genoemde maximale percentages.
Het midden van B3 regel 7 is € 126.222. De vergoeding is dan als volgt:
x 4,5%  = voorzitter RvT   € 5.680,-
x 3%     = lid RvT                € 3.787,-
Er is geen presentiegeld per vergadering. Reiskosten kunnen apart worden gedeclareerd tegen € 0,19 per kilometer.