3. Samenstelling

De samenstelling van de raad was in 2019 als volgt:

  • prof.dr. F.A. van der Duijn Schouten (voorzitter), Ridderkerk
  • H.T. Groenendijk (vicevoorzitter), Capelle aan den IJssel
  • drs. A.M. van der Bijl RA, Barendrecht
  • ds. J. Joppe, Oud-Beijerland
  • drs. A. Vat RA, ’s-Gravendeel
  • drs. P.J. Verheij RA, Alblasserdam
  • ds. W. van Weelden, Oud-Alblas
  • mr. P.M.D. Weijers, Capelle aan den IJssel (door de centrale medezeggenschapsraad voorgedragen RvT-lid)

Aan het einde van het verslagjaar is de samenstelling van de raad gewijzigd. Volgens het rooster van aftreden waren de heren Van der Duijn Schouten, Groenendijk en ds. Van Weelden per 31 december 2019 aftredend en statutair niet meer herkiesbaar. In 2018 heeft de raad besloten om het aantal RvT-leden van negen terug te brengen tot zeven. Een vacature die in 2018 ontstond, is om die reden niet meer vervuld. Een verdere teruggang tot zeven leden werd aan het eind van dit verslagjaar gerealiseerd door twee van de drie vacatures te vervullen. Na een externe wervingsprocedure heeft de raad twee nieuwe leden ter benoeming voorgedragen aan de afgevaardigden van kerkenraden en schoolbesturen tijdens de novembervergadering. De heren P. Schalk te Veenendaal en G.A. Stoop te H.I.Ambacht zijn door de afgevaardigden benoemd per 1 januari 2020 voor een eerste zittingstermijn van vier jaar. De heer Schalk gaat de functie van voorzitter van de raad bekleden.

Ds. Joppe was per 31 december 2019 aftredend en stelde zich in eerste instantie niet herkiesbaar voor een tweede zittingstermijn in verband met het aannemen van een beroep naar de Hersteld Hervormde Gemeente van Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen. Mede vanwege het feit dat de heer Verheij medio december besloot zijn lidmaatschap tussentijds te beëindigen, is ds. Joppe bereid gevonden om zich herkiesbaar te stellen voor een volgende zittingstermijn. Het voorstel tot herbenoeming is in januari 2020 schriftelijk aan de kerkenraden en schoolbesturen voorgelegd en inmiddels geaccordeerd. Besloten is om de vacature van de heer Verheij niet open te stellen in verband met de voorgenomen fusie met het Driestar College waarvan onder punt 5 melding wordt gemaakt.