2. Realisatie doelstellingen

Het Wartburg College heeft als doelstelling het geven van goed onderwijs op reformatorische grondslag. We willen het (geestelijk) belang van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers dienen. Tevens hebben we een duidelijke opdracht naar de samenleving en directe omgeving waarin we als school staan. We zijn dankbaar te mogen vaststellen dat in het jaar 2019 deze doelstellingen in hoge mate mochten worden gerealiseerd.

2.1 Leerlingen

De belangrijkste doelstelling van onze school is het bieden van goed reformatorisch onderwijs, gebaseerd op het Woord van God. We willen leerlingen opleiden tot goede burgers van onze maatschappij en doen dat bij een open Bijbel. Die leert ons dat deze wereld door God is geschapen en dat we op aarde leven in het licht van de eeuwigheid. De boodschap dat er in de Heere Jezus verlossing is voor zondige mensen mag dagelijks klinken in onze scholen.

Het geven van dit onderwijs is onze grote opdracht, en binnen die opdracht streven we naar een zo breed mogelijk aanbod van goed onderwijs. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat door de afnemende bevolkingsomvang in onze achterban ons leerlingenaantal gestaag daalt. Hierdoor komt op termijn het brede aanbod van onderwijs in gevaar. Het is dan ook vooral in het belang van onze leerlingen dat we samenwerking hebben gezocht met het Driestar College om de krachten van beide scholen te bundelen. Op die manier verwachten we ook op langere termijn in het hele voedingsgebied het volledige aanbod van ons onderwijs in stand te kunnen houden.

De leerlingen participeren in leerlingenraden en in de medezeggenschapsstructuur. Bij de locatiebezoeken die het College van Bestuur periodiek aflegt, wordt uitgebreid met leerlingen gesproken. Hieruit kwam ook in 2019 een positief beeld naar voren. Een vast onderdeel van het gesprek met leerlingen is de identiteit van de school. Deze wordt door de leerlingen als positief beoordeeld. Aandachtspunt blijft de wijze waarop de identiteit concreet in de praktijk van alledag wordt vertaald. Punt van aandacht bij de bezinning rondom de vorming van onze leerlingen is het feit dat we zien dat we allemaal onder sterke invloed staan van de seculiere maatschappij. In de bezinningsmomenten en dagopeningen wordt dan ook regelmatig aandacht gegeven aan de wijze waarop zij als christenjongere hun weg kunnen gaan in deze wereld. Belangrijker nog is dat we als school samen met de ouders en de kerken om onze jongeren heen staan om hen toe te rusten om als christen in deze maatschappij te staan. Het is ons dagelijks gebed dat de Heere deze inspanningen voor onze leerlingen tot zegen wil laten zijn.

Verderop in dit verslag gaan we dieper op de inhoudelijke aspecten van onderwijs in.

2.2 Ouders/verzorgers

We zijn dankbaar voor de goede band die we met de ouders/verzorgers van onze leerlingen hebben. We ontmoeten hen via de reguliere momenten zoals welkomstgesprekken, gesprekken over de studievoortgang gedurende de opleiding, in het strategisch beraad dat we met een groep ouders voeren en via ouderbijeenkomsten. Tevens nemen diverse ouders deel aan het onderwijsaanbod van de Wartburg Academie om zo kennis te maken met vakken als Hebreeuws of literatuur, of om een EHBO-diploma te halen. Uit ouderenquêtes blijkt dat onze ouders/verzorgers zeer tevreden zijn over het onderwijs en over de contacten met de school.

2.3 Achterban

Dankbaar zijn we ook voor het goede contact dat er is met de achterban. Twee keer per jaar ontmoeten we elkaar als kerken, schoolbesturen van toeleverende basisscholen en school tijdens de achterbanvergadering. We merken tijdens deze vergaderingen een sterke betrokkenheid op ons onderwijs. Daarnaast spreken we periodiek met predikanten van de achterban-kerken. We hechten eraan om zo alle belanghebbenden bij ons onderwijs goed op de hoogte te houden van wat er speelt binnen de school en omgekeerd wat hen bezig houdt met betrekking tot ons onderwijs. Zo bezochten we de directies van alle toeleverende basisscholen van de locatie Revius om hen persoonlijk op de hoogte te brengen van onze samenwerkingsplannen met het Driestar College.

2.4 Samenleving

Ook in 2019 waren er verschillende prachtige initiatieven waarbij leerlingen iets deden voor de omgeving van de school. We vinden dit een belangrijk deel van ons onderwijs, omdat leerlingen hiermee concreet ervaren hoe waardevol het is om dienstbaar te zijn aan anderen. Zo waren er op alle locaties door de leerlingen verzorgde maaltijden voor de buurt, lunchconcerten en hulpprojecten. Het is mooi om in dit kader te wijzen op het restaurant 'Heeren op Zuid' in onze locatie De Swaef. Regelmatig is dit restaurant open voor de buurt om voor een symbolisch bedrag van € 5,- te genieten van een heerlijk driegangenmenu. (www.heerenopzuid.nl)