2. Realisatie doelstellingen

Het Wartburg College heeft als doelstelling het geven van goed onderwijs op reformatorische grondslag. We willen het (geestelijk) belang van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers dienen. Tevens hebben we een duidelijke opdracht naar de samenleving en directe omgeving waarin we als school staan. De omstandigheden van het jaar 2020 maakten dat veel van onze reguliere activiteiten waarmee we invulling geven aan deze opdracht, er noodgedwongen anders uitzagen dan anders. 

2.1 Leerlingen

De belangrijkste doelstelling van onze school is het bieden van goed reformatorisch onderwijs, gebaseerd op het Woord van God. We willen leerlingen opleiden tot goede burgers van onze maatschappij en doen dat bij een open Bijbel. Die leert ons dat deze wereld door God is geschapen en dat we op aarde leven in het licht van de eeuwigheid. De boodschap dat er in de Heere Jezus verlossing is voor zondige mensen mag dagelijks klinken in onze scholen.

Het geven van dit onderwijs is onze grote opdracht, en binnen die opdracht streven we naar een zo breed mogelijk aanbod van goed onderwijs. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat door de afnemende bevolkingsomvang in onze achterban ons leerlingenaantal gestaag daalt. Hierdoor komt op termijn het brede aanbod van onderwijs in gevaar. Het is dan ook vooral in het belang van onze leerlingen dat we een fusietraject zijn gestart met het Driestar College. Op die manier verwachten we ook op langere termijn in het hele voedingsgebied het volledige aanbod van ons onderwijs in stand te kunnen houden.

Voor de leerlingen was 2020 een bijzonder en vaak ook zwaar jaar. Het onderwijs moest gedurende lange tijd van het jaar online en op afstand vormgegeven worden. Er werd veel gevraagd van de eigen discipline en inzet, en niet altijd lukte dit goed. Daarvoor was veel aandacht vanuit onze mentoren en docenten, voor wie deze situatie ook nieuw was. Er moest gezocht worden naar nieuwe manieren en inventieve oplossingen om de effectiviteit van het onderwijs op peil te houden. De examenleerlingen zagen hun centraal schriftelijk eindexamen onverwacht wegvallen. De schoolexamens werden doorslaggevend en op afstand werden de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op de laatste ronde daarvan. We zijn dankbaar voor de vele geslaagden, een percentage dat in lijn lag met de mooie slagingspercentages die onze school doorgaans mag kennen. Voor de overige leerlingen merkten we na de zomer dat er her en der door de omstandigheden toch achterstanden waren opgelopen. Er werden extra inhaal- en ondersteuningsprogramma's opgezet en de mentoren zetten sterk in op het extra ondersteunen van leerlingen die dat nodig hadden. Met name de examenklassen van 2020/2021 en de voorexamenklassen kregen daarbij gerichte aandacht. We hopen dat deze inspanningen gezegend mogen worden voor de leerlingen. 

2.2 Ouders/verzorgers

In dit jaar kwam er veel op de schouders van de ouders te liggen. Ze werden onverwacht ingeschakeld om het thuisonderwijs te ondersteunen. Dat was niet altijd makkelijk. Soms ontbrak het aan apparatuur of een rustige ruimte om het thuisonderwijs goed vorm te kunnen geven. Waar mogelijk dachten we vanuit school daarin mee door te voorzien in leenapparatuur of - binnen de daarvoor gestelde regels - een leerling de mogelijkheid te bieden om in een rustige omgeving op school te werken. We zijn dankbaar voor de vele inspanningen die ouders en verzorgers zich hebben getroost om het onderwijs op afstand thuis voortgang te laten vinden. We zijn ook dankbaar voor de vele berichten die we rechtstreeks van ouders mochten ontvangen waarin waardering werd uitgesproken voor de creativiteit, inzet en betrokkenheid van onze docenten bij het geven van de lessen op afstand. 

2.3 Achterban

We zijn dankbaar voor de goede contacten met de achterbankerken en toeleverende basisscholen. We zijn gewend beide partijen gedurende het jaar regelmatig te ontmoeten bij allerlei gelegenheden, zoals de achterbanvergadering die twee keer per jaar wordt georganiseerd. Veel van deze bijeenkomsten konden niet doorgaan in 2020, wat we als een gemis hebben ervaren. Desondanks hebben we gemerkt - soms door bemoedigende berichten en brieven - dat er vanuit de achterban sterk meegeleefd werd met onze scholen. We zijn dankbaar voor deze sterke betrokkenheid, het meeleven en bovenal ook het gebed. 

2.4 Samenleving

Op alle locaties zijn we gewend activiteiten voor de directe omgeving te doen. Jaarlijks zijn er kerstmaaltijden, muziekconcerten, opruimacties en klusactiviteiten ten behoeve van de buurt. In 2020 konden deze activiteiten niet doorgaan. Ook dat was vaak een gemis, omdat het mooie vormende activiteiten voor onze leerlingen zijn. Er werden wel alternatieven gevonden die gewaardeerd werden, zoals het sturen van kaarten door de leerlingen aan eenzame ouderen in verzorgingscentra.

Vanuit de samenleving kwam een onverwacht kritisch geluid naar voren toen in een debat in de Tweede Kamer over de burgerschapswet de indruk werd gewekt als zouden reformatorische scholen 'anti-homo-verklaringen' hanteren bij de toelating van leerlingen. Deze verklaringen bestaan niet, maar de publieke opinie opende wel de aanval op het reformatorisch onderwijs. Het mag vanzelf spreken dat we - ook als het gaat om het onderwerp seksualiteit - ons standpunt baseren op de Bijbel. Tevens zien we het als onze Bijbelse opdracht om een veilige plek te bieden voor ál onze leerlingen, ongeacht hun persoonlijke vragen of geaardheid. Dit alles zette de vrijheid van onderwijs vanuit artikel 23 van de grondwet politiek weer midden in de belangstelling. Iets wat komend jaar ongetwijfeld - zeker ook rondom de verkiezingen - een rol zal blijven spelen.