9. Personeel

9.1 Strategisch personeelsbeleid

Een belangrijk onderwerp als het gaat om personeelsbeleid is het komen tot een meer strategische invulling hiervan. Daarmee wordt bedoeld dat werving, selectie, begeleiding, opleiding en ontwikkeling, beloningsbeleid en beoordeling van functioneren met elkaar in samenhang wordt gebracht om te komen tot een personele bezetting die tijdig en structureel afgestemd wordt, is en blijft op de eisen vanuit de organisatie. De afgelopen jaren is stap voor stap gewerkt aan versterking van het proces van strategisch personeelsbeleid, met inzet van instrumenten zoals vlootschouw, gericht opleidingsbeleid, betere aansluiting van de interne opleidingsschool op de strategische personeelsbehoefte. Ook de komende jaren zal het verder versterken van het strategisch personeelsbeleid een belangrijk aandachtspunt zijn. 

9.2 Algemene ontwikkelingen

Ook voor het onderwijspersoneel was 2020 een bijzonder roerig jaar. Een jaar als geen ander. Het jaar was nauwelijks begonnen toen er dankzij inspanningen van scholen, leraren, ouders en leerlingen voor een grote groep leerlingen de lessen ‘online’ door gingen. Van online gingen we naar ‘hybride’. Afstandsonderwijs, bijspijkerprogramma’s, mondkapjes in school. Het vergde enorme flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De betrokkenheid van docenten bij het welzijn van hun leerlingen bleek buitengewoon. In dit deel van het verslag komen met name de ‘harde’ data rondom personeel aan bod. Echter, achter al deze data zitten medewerkers die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd.

9.3 Personeelsbestand

De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand is redelijk evenwichtig te noemen. De categorie 60+ vormt evenwel een significant deel van het totaal. De invulling van vacatures van werknemers die met pensioen gaan, is een blijvend punt van aandacht gezien het lerarentekort. Binnen het Wartburg College worden structurele en incidentele initiatieven ontplooid om blijvend vacatures te kunnen invullen:

  • als werkgever aantrekkelijk zijn door opleidingsmogelijkheden te stimuleren en te faciliteren;
  • jongeren binnen de school enthousiasmeren voor onderwijsbanen; 
  • de zichtbaarheid van de vacatures van het Wartburg College vergroten via sociale media kanalen.

De tabel en de grafiek tonen het aantal personeelsleden en de leeftijdsopbouw.

JaarPersoneelsleden
2017466
2018458
2019466
2020468

 

Het aantal fte aan personeel is in de meerjarenbegroting 2021-2023 gekoppeld aan de leerlingenprognose.

Strategische personeelsplanning maakt het mogelijk tijdig te anticiperen op de gewenste formatie en bezetting.

9.4 Verzuim en preventie

De afdeling P&O voert een leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarbij een beleid ontstaat wat zich richt op mogelijkheden die zowel werkgever als werknemer kunnen inzetten om ‘het werk’ beter af te stemmen op de huidige levenssituatie oftewel levensfase. Aandacht voor werknemers in iedere leeftijdscategorie en levensfase is daarbij van belang. In het achterliggende jaar hebben we ingezet op beleid dat gericht is op voorlichten, vitaliseren, verlichten en vertrekken. Waarbij de uitganspunten als volgt zijn verwoord:

  • De duurzame inzetbaarheid van de medewerker is een gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgever en de medewerker. De leidinggevende heeft hierbij de sleutelrol en is hoofdverantwoordelijk voor het signaleren en bespreken van knelpunten.
  • De afdeling P&O denkt mee met de leidinggevenden en geeft advies bij het invullen van de verschillende tools en maatwerktrajecten.
  • Het gebruik maken van een vertrekregeling of een niet reguliere regeling tot verlichting is altijd maatwerk.
  • De leidinggevende stimuleert de medewerker om zelf de regie te nemen over zijn duurzame inzetbaarheid.

Het ziekteverzuim blijft de aandacht houden, zeker omdat het kan leiden tot ongewenste lesuitval. Het ziekteverzuimpercentage over het jaar 2020 was 4.0%. Dit is exclusief het verzuim in het kader van zwangerschap.

 

Met betrekking tot de financiële risico’s van diverse uitkeringen besteden we veel aandacht aan het voorkomen van deze kosten door als werkgever fors in te zetten op begeleiding en coaching van medewerkers. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is ons beleid erop gericht dat ontslag een uiterst middel is om medewerkers te laten vertrekken. Als eigenrisicodrager blijven daarmee de mogelijke WW-lasten beperkt.

9.5 Bevoegd / onbevoegd

In 2020 was bijna 88% van de docenten bevoegd. In onderstaande tabel wordt de verdeling van de verschillende categorieën weergegeven. De meeste docenten die in dienst treden, studeren nog voor hun onderwijsbevoegdheid. We ondersteunen en faciliteren deze docenten, zodat zij zo snel mogelijk hun opleiding kunnen afronden. Ook blijven we het behalen van een tweede bevoegdheid en/of een eerstegraads bevoegdheid stimuleren.

 


9.6 Identiteit

Voor wat betreft de benoeming van personeelsleden voert de school een sterk op de identiteit gericht beleid. Benoeming van docenten en leidinggevend personeel wordt pas gedaan na een gesprek met de benoemingscommissie, waarin naast het College van Bestuur ook leden van de Raad van Toezicht participeren. Het gesprek over identiteit heeft een belangrijke plaats in functioneringsgesprekken en bezinningsmomenten en wordt ondersteund door een door de school vastgesteld identiteitsprofiel. Momenteel is 99% van de medewerkers aangesloten bij de binnen de stichting participerende kerken.