9. Personeel

Voorwaarde voor goed onderwijs is de kwaliteit van het personeel dat binnen de onderwijsorganisatie werkt. Het voeren van goed en gedegen personeelsbeleid is binnen een school daarom van cruciaal belang. In 2019 heeft dit op verschillende manieren de aandacht gekregen.

Binnen ons onderwijs is het vervullen van vacatures met goede kandidaten een uitdaging. Waar we tot voor kort in staat waren vacatures over het algemeen goed te vervullen, zien we nu dat de krapte van de arbeidsmarkt ervoor zorgt dat we niet altijd tijdig invulling kunnen geven aan vacatures die ontstaan. Het thema duurzame inzetbaarheid is daardoor ook van cruciaal belang binnen de onderwijsorganisatie. Door in te zetten op een leeftijdsbewust personeelsbeleid streven we ernaar om  ‘het werk’ beter af te stemmen met iedere levenssituatie of levensfase van de werknemer. Hiermee willen we de inzetbaarheid tijdens de loopbaan bestendigen.

9.1 Algemene ontwikkelingen


Lerarentekort
Ook aan onze school gaat het tekort aan goede docenten niet voorbij. We hebben in 2019 gemerkt dat het soms lang duurt voordat een vacature kon worden vervuld. Hoewel dit zoveel mogelijk opgevangen wordt met extra inzet van andere docenten en met creatieve oplossingen, konden we niet voorkomen dat hierdoor ongewenst lesuitval is ontstaan. Vanuit de reformatorische scholen zijn er diverse goede initiatieven om meer mensen te interesseren in een baan in het onderwijs. Een voorbeeld daarvan is de website www.endanbenjedocent.nl. Tevens houden we contact met oud-leerlingen die een docentenopleiding gaan volgen. Veel van onze docenten hebben vroeger zelf onderwijs gehad op één van onze scholen. 

Ontwikkeltijd
In 2018 werd een CAO afgesloten waarin is afgesproken dat docenten 50 uur ontwikkeltijd krijgen, ten koste van de lesgevende taak. Ofwel: er werd geen financiering beschikbaar gesteld om deze 50 uur te bekostigen, en de bekostiging ervan moest worden gevonden in verkorting van de lesgevende taak, dus in vermindering van het aantal uren onderwijs. Dit stuitte aanvankelijk op weerstand omdat onze docenten het liefst lesgeven. Uiteindelijk is een evenwichtige vorm gevonden en zijn inmiddels de eerste positieve resultaten te melden. Veel secties hebben op deze manier meer tijd om gestructureerd te werken aan de verbetering van ons onderwijs. Een investering waarvan de leerlingen profiteren. 

Ziekteverzuim
Ons ziekteverzuim lag ook in 2019 met 5,9% boven de doelstelling van 4,5%. Het beperken van het ziekteverzuim is een belangrijk speerpunt. De maatregelen die tot nu toe genomen zijn, hebben nog niet het gewenste effect gesorteerd en ook in het jaar 2020 zal verder gegaan worden met het zoeken naar maatregelen die het verzuim kunnen beperken. 

Convenantgelden voor werkdrukvermindering
De minister heeft eind 2019 zogeheten 'werkdrukgelden' ter beschikking gesteld aan VO-scholen. Deze gelden zijn bedoeld om maatregelen te nemen ter verlichting van de werkdruk. Onze school kreeg hiervoor € 566.000. Dit geld valt in het resultaat van 2019 en verklaart daarmee voor een belangrijk deel het hoge positieve resultaat. Met de medezeggenschapsraad is reeds een afspraak gemaakt over de wijze waarop bepaald wordt hoe dit geld besteed zal gaan worden. Het wordt naar rato van het aantal leerlingen ter beschikking gesteld aan de locaties. Vervolgens is het aan de locatiedirecties om in samenspraak met de locatiemedezeggenschapsraden te bepalen waaraan deze gelden besteed gaan worden. 

9.2 Personeelsbestand

De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand is redelijk evenwichtig te noemen. De categorie 60+ vormt evenwel een significant deel van het totaal. De invulling van vacatures van werknemers die met pensioen gaan, is een blijvend punt van aandacht gezien het lerarentekort. Binnen onze school worden structurele en incidentele initiatieven ontplooid om blijvend vacatures te kunnen invullen. Te denken valt aan:

  • het stimuleren van stakeholders (zoals kerkelijke gemeenten) om mensen te motiveren te kiezen voor een baan in het onderwijs;
  • als werkgever aantrekkelijk zijn door opleidingsmogelijkheden te stimuleren en te faciliteren;
  • jongeren binnen de school enthousiasmeren voor onderwijsbanen;
  • daarnaast blijft een deel van de gepensioneerden actief betrokken bij het onderwijs als ondersteuner of vrijwilliger.


9.3 FTE

Het aantal fte aan personeel is in de meerjarenbegroting gekoppeld aan de leerlingenprognose en is exclusief onbetaald verlof/spaarverlof. Daarnaast is het aantal fte gebaseerd op voorgenomen wijzigingen in fte die ingaan per 1 augustus. Gezien het dalende leerlingaantal in de achterliggende jaren is ook personeelsbestand in fte gedaald. Strategische personeelsplanning maakt het mogelijk tijdig te anticiperen op de gewenste formatie en bezetting.
Het aantal personeelsleden was in december 2019 462, tegenover 454 in december 2018.

9.4 Verzuim en preventie


De afdeling P&O zal de komende jaren verder bouwen aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid, waarbij een beleid ontstaat dat zich richt op maatregelen en/of randvoorwaarden die zowel werkgever als werknemer kan inzetten om ‘het werk’ beter af te stemmen op de huidige levenssituatie of levensfase. Leeftijdsbewust personeelsbeleid draagt ook bij aan de werkdrukbeleving, het voeren van een gedegen ziekteverzuimbeleid en de aandacht voor bijvoorbeeld de kwaliteit van klassemanagement.

Goede aandacht voor al deze aspecten blijft de komende jaren een belangrijk speerpunt, mede om ziekteverzuim te voorkomen. Het ziekteverzuim blijft de aandacht houden zeker omdat het kan leiden tot ongewenste lesuitval. Het ziekteverzuimpercentage over het jaar 2019 was 4.9%. Dit is exclusief het verzuim in het kader van zwangerschap.


Met betrekking tot de financiële risico’s van diverse uitkeringen besteden we veel aandacht aan het voorkomen van deze kosten door als werkgever fors in te zetten op begeleiding en coaching van medewerkers. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is ons beleid erop gericht dat ontslag een uiterst middel is om medewerkers te laten vertrekken. Als eigenrisicodrager blijven daarmee de mogelijke WW-lasten beperkt.

9.5 Bevoegd / onbevoegd

In 2019 was 86% van de docenten bevoegd. In onderstaande tabel wordt de verdeling van de verschillende categorieën weergegeven. De meeste docenten die in dienst treden, studeren nog voor hun onderwijsbevoegdheid. We ondersteunen en faciliteren deze docenten, zodat zij zo snel mogelijk hun opleiding kunnen afronden. Ook blijven wij het behalen van een tweede bevoegdheid stimuleren en geven daarvoor - indien nodig - extra studieverlof.9.6 Identiteit

Voor wat betreft de benoeming van personeelsleden voert de school een sterk op de identiteit gericht beleid. Benoeming van docenten en leidinggevend personeel wordt pas gedaan na een gesprek met de benoemingscommissie, waarin naast het College van Bestuur ook leden van de Raad van Toezicht participeren. Het gesprek over identiteit heeft een belangrijke plaats in functioneringsgesprekken en bezinningsmomenten en wordt ondersteund door een door de school vastgesteld identiteitsprofiel. Momenteel is 99% van de medewerkers aangesloten bij de binnen de stichting participerende kerken.

9.7 Strategisch personeelsbeleid 

Om de blijvende inzetbaarheid van onze medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen is de afgelopen jaren gewerkt aan wat we 'strategisch personeelsbeleid' noemen. Ook in 2019 werden op dit punt diverse maatregelen genomen. Zo is er een ouderenbeleid geformuleerd, is gewerkt aan versterking van de instroom van nieuwe docenten en is er veel aandacht geweest voor de opleiding van docenten. Tevens werd de 'vlootschouw' als hulpmiddel om te komen tot goede coaching en ondersteuning van de medewerkers verder doorontwikkeld. Dit alles vraagt tevens om goed leiderschap. Daarom is er blijvende aandacht voor het ontwikkelen van de goede leiderschapscompetenties door leidinggevenden.