4. Onderwijs

4.1 Missie, visie en strategie

Het Wartburg College is school in de 21e eeuw. Dat betekent dat we met de Bijbel en de belijdenisgeschriften als grondslag onderwijs verzorgen aan jongeren met het oog op participatie en distantie. Dat richt zich op verantwoord, betrokken en principieel burgerschap.

De basis van deze missie ligt in de woorden die de Heere Jezus Christus zelf sprak in Markus 12 vers 30 en 31: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.”

Op basis van de missie en de visie, die zijn uitgeschreven in het strategisch beleidskader 2015-2020 “Principieel, betrokken en present”, stelden locaties hun plannen op met ruimte voor eigen keuzes en doelstellingen.

Het kalenderjaar werd 2019 werd gebruikt om te komen tot een herziening van het strategisch beleidskader. Verder op in dit bestuursverslag gaan we hier nog nader op in.


4.2 Belangrijkste (beleids)prestaties per strategische doelstelling

1. De basis op orde

Doel: onze resultaten zijn bovengemiddeld

In de afgelopen jaren zijn diverse activiteiten ontplooid om resultaten te verbeteren. Aan het einde van de beleidsperiode 2015-2019 moeten we vaststellen dat we in de breedte van ons onderwijs wel voldoende, maar niet op alle onderwijstypen bovengemiddeld scoren.

2. Karaktervorming, gemeenschapsvorming en eigenheid

Doel: leerlingen zijn toegerust en bereid om als christen te staan en te gaan in de 21e eeuw

Activiteiten die gericht zijn op karaktervorming en gemeenschapsvorming kregen een plek in verschillende vakken en kwamen ook aan bod in de activiteitenweken. Op alle locaties vonden buurtprojecten plaats om burgerschap te bevorderen en maatschappelijke vaardigheden aan te brengen. Het restaurantinitiatief van De Swaef onder de naam 'Heeren op Zuid' waar buurtbewoners elke maand tegen een laag tarief een diner aangeboden krijgen, verdient een aparte vermelding.

Over het algemeen zijn leerlingen en ouders tevreden over de bagage die de school meegeeft.

3. Christelijk leraarschap

Doel: vakbekwame, christelijke leraren stimuleren en inspireren jongeren

Naast het aanbod van de Wartburg Academie werd ook andere scholing gevolgd. In de tweede helft van het kalenderjaar werd ook gestalte gegeven aan de zogenaamde ontwikkeltijd voor docenten. In team- en sectieverband werd gewerkt aan onderlinge toerusting en vorming.

4. Ouders en school

Doel: ouders en school steunen elkaar actief met het oog op onderwijs en opvoeding

Er waren reguliere oudercontacten via spreekavonden en ontmoetingen met de mentoren. Dit jaar werd onderzoek gedaan naar de beleving van de taak van de mentor (welbevinden en functioneren). Er werden individuele gesprekken gevoerd en er werden vragenlijsten ingevuld door mentoren. Naar aanleiding daarvan werden voorstellen gedaan ter versterking van het mentoraat. In de nieuwe beleidsperiode is het mentoraat – en daarmee ook de contacten met ouders – weer een aandachtsgebied.

5. Leren in verbinding

Doel: we ontwikkelen een verantwoorde balans tussen onderwijs en de inzet van ICT

Dit jaar zijn de collega’s uitgenodigd om via een toets vast te stellen wat hun ict-vaardigheden zijn. Een aantal maakte daarna ook gebruik van de mogelijkheid om via digitale scholingsmodules hun (deel)vaardigheden te verbeteren.

Verder waren er ontwikkelingen op de locaties. In de Makerklas op Marnix en de Tech-havo op Guido de Brès is het inzetten van ICT een belangrijk onderdeel van het programma.

Op elke locatie werden zogenaamde laptopkarren (mobiel computerlokaal) aangeschaft, omdat de vraag naar ict in de les toeneemt.

4.3 Continuïteit en ontwikkeling

Ontwikkelingen en trends om de school

1. Burgerschap
Het wetsvoorstel met betrekking tot de aanscherping van burgerschap werd ingediend. De reacties daarop waren over het algemeen positief of mild kritisch. Binnen onze school heeft ook het thema “christelijk burgerschap” een belangrijke plaats gekregen voor de nieuwe beleidsperiode.

2. Curriculum 2032

De voorstellen voor de curriculumherziening werden aangeboden aan de Minister. De reacties op de voorstellen waren over het algemeen positief. Bij het vaststellen van de onderwerpen voor de nieuwe beleidsperiode voor onze school speelden de voorstellen nog nauwelijks een rol.

3. Toetsing en examinering

Door de onregelmatigheden op enkele scholen in ons land kwam het eindexamen nadrukkelijk op de agenda van ministerie, inspectie en scholen. Naar aanleiding daarvan voerden we in het voorjaar een zelfevaluatie uit met betrekking tot de gang van zaken rond het schoolexamen. In juni deed de inspectie een onderzoek op locatie Marnix en werd het beleid met betrekking tot toetsing weer nadrukkelijk op de kaart gezet. We mogen vaststellen dat het interne en externe onderzoek geen onregelmatigheden of grote onvolkomenheden opleverde. Wel werden enkele herstelacties uitgevoerd en is ook toetsing een onderwerp dat we als beleidsonderwerp op de agenda hebben gezet voor de komende jaren.

4. Aandacht voor techniekonderwijs
De locaties De Swaef en Marnix hebben zich aangesloten bij regionale initiatieven rond techniek (respectievelijk in Rotterdam-Zuid en de Drechtsteden). Dit jaar werden projectplannen opgesteld en projectorganisaties opgezet. De uitwerking zal de komende jaren plaatsvinden.

Onze school werkt daarin nauw samen met onder andere het Hoornbeeck College voor MBO.

Ontwikkelingen en trends binnen de school

1. Samenwerking met het Driestar College
Er is nog steeds sprake van een lichte krimp. Het ziet er naar uit dat de komende jaren het leerlingenaantal stabiel blijft en wellicht iets zal stijgen.

Met het oog op de krimp werd besloten tot het samenvoegen van de vestiging Lekkerkerk van het Driestar College en locatie Revius van het Wartburg College. De nieuwe vestiging zal in de toekomst worden gehuisvest in een school in de gemeente Krimpen aan den IJssel. In het afgelopen jaar werd onderzoek gedaan naar de meest wenselijke vorm van samenwerking tussen het Driestar College en het Wartburg College. Vlak voor de kerstvakantie namen de Raden van Toezicht het besluit om te komen tot een besturenfusie van de beide colleges.

2. Druk op zorg en ondersteuning van leerlingen
Passend onderwijs heeft binnen onze school de aandacht en we kunnen zeggen dat er een goed functionerende structuur is met hulp in de klas, buiten de klas (individueel of in de satelietgroepen) en in De Burcht.
De noodzakelijke uitbreiding van De Burcht met een zesde groep leidde echter tot een bezinning op de grenzen van zorg en ondersteuning. Met elkaar stelden we vast dat de problematiek van jongeren toeneemt; jongeren zijn een groot deel van hun tijd op school. Het gevolg is dat ook de vraag naar ondersteuning binnen de school toeneemt, terwijl de middelen daarvoor beperkt zijn.

Deze problematiek is ook voorgelegd aan het Reformatorisch Samenwerkingsverband en krijgt binnen de Jeugdzorg een plek. De komende jaren moet duidelijker worden hoe we als school de ondersteuning ten goede laten komen aan die leerlingen die dit het hardste nodig hebben en hoe we de overige ondersteuning vooral binnen het klaslokaal vorm zullen geven.

3. Aandacht voor ‘goed onderwijs’

Voor een school is het vanzelfsprekend om bezig te zijn met onderwijs. We zien echter een trend, mede in het licht van de nadruk op maatwerk, dat er een eenzijdige nadruk ligt op het leren van de leerling. Daardoor dreigt het collectieve (sociaal, maatschappelijk, vorming) te weinig aandacht krijgen. Daarom willen we de komende jaren het ‘onderwijzen’ stipuleren. Onderwijzen is doorgeven wat van waarde is, ook al zien leerlingen die waarde nog niet. Dit proces kreeg al vorm door het inrichten van een Wartburgbrede onderwijscommissie, door het opzetten van leeskringen en door het nadrukkelijker positioneren van de vaksecties.

4. Maken en techniek

Op meerdere locaties zijn initiatieven om het zogenaamde maakonderwijs een plek te geven. Dat hangt samen met de digitale ontwikkelingen (laserprinter), en wordt gemotiveerd door de overtuiging dat jongeren niet alleen cognitief moeten worden uitgedaagd, maar ook breder.

Verder werd de samenwerking met het MBO versterkt en is een gezamenlijke praktijkruimte (techniekhal) met het Hoornbeeck College gerealiseerd.