5. Kwaliteitszorg

Bij kwaliteitszorg is een belangrijke vraag: Wat gaat goed en wat kan beter? Deze vraag is een permanente vraag; het behouden en bewerkstelligen van goed onderwijs is een cyclisch proces. Voor het stellen van doelen en het evalueren ervan moet blijvende aandacht zijn. Tevens is het van belang dat doelen uitmonden in concreet handelen en dat de effecten van dit handelen benoemd kunnen worden en hierover een waardering kan worden uitgesproken. 

Vensters voor verantwoording

Onze school is aangesloten bij het landelijke project Vensters voor Verantwoording. Binnen dit project zijn landelijke kwaliteitsstandaarden ontwikkeld die het mogelijk maken om scholen met elkaar te vergelijken (scholenopdekaart.nl). Daarnaast kunnen scholen zich verantwoorden over de behaalde resultaten. De vier locatiekwaliteitszorgmedewerkers zorgen voor de jaarlijkse verversing van de gegevens en het schrijven van toelichtingen op de resultaten. Veel gegevens uit Vensters worden als basis gebruikt voor de monitoringsgesprekken. Deze monitoringsgesprekken maken deel uit van onze plan & control-cyclus.  Jaarlijks worden er bij de ouders en de leerlingen tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Ook vragen we de leerlingen daarbij naar schoolklimaat en veiligheid.

Uit de afgenomen vragenlijsten onder leerlingen blijkt dat de school op veiligheid boven het landelijk gemiddelde scoort. Uit de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat ouders en leerlingen in het algemeen tevreden zijn over de school. De resultaten op het gebied van sociale veiligheid worden ook met de onderwijsinspectie gedeeld.

We voeren ieder jaar een schoolverlatersonderzoek uit.
 

Vakleerplannen

Een belangrijk thema was het afgelopen jaar opnieuw de kwaliteit van de vakleerplannen. Het nieuwe schoolplan was een nieuwe aanleiding om ook de vakleerplannen onder de loep te nemen. Helaas werd dit traject bemoeilijkt door de coronacrisis. Op de locaties is besloten om eerst het locatieschoolplan op te stellen; we streven ernaar deze in het voorjaar 2021 gereed te hebben. Vervolgens sluiten teams en secties aan met hun plannen. In de komende jaren is het de bedoeling dat de vakleerplannen in een herkenbare digitale omgeving worden ondergebracht en daardoor gemakkelijker geactualiseerd en bekeken kunnen worden.
 

De doelstellingen in het schoolplan sluiten zoveel mogelijk aan bij de ambities uit het ‘Sectorakkoord voortgezet onderwijs’ waarvoor middelen worden ontvangen via de prestatiebox.

 

Kwaliteitskring

Namens onze school nam de beleidsmedewerker ook deel aan een kring van kwaliteitszorgmedewerkers van alle reformatorische scholen.
 

Inspectie

Het voorgenomen Inspectiebezoek aan de vwo-afdeling van locatie Guido de Brès vond, door de coronamaatregelen, geen doorgang. Het bezoek staat nu gepland voor de eerste helft van 2021.
 

Klachten

Er zijn in het verslagjaar geen klachten ontvangen via de klachteninstanties.