6. 'In control' en risicogericht toezicht

In zijn functioneren is de Raad van Toezicht voortdurend alert op het identificeren van verschillende vormen van risico's die de continuïteit van de school en de kwaliteit van het onderwijs zouden kunnen bedreigen. Risico's die in 2019 speciaal aandacht hebben gekregen zijn: 

  • een dreigend gebrek aan getalenteerde docenten die vanuit een innerlijke overtuiging de identiteit van de school willen en kunnen vertolken en belichamen;
  • afnemende vanzelfsprekendheid onder de ouders behorend tot de achterban om hun kinderen reformatorisch onderwijs te laten volgen;
  • toenemende kritiek vanuit de politiek en maatschappij op ons identiteit gerelateerde toelatingsbeleid, dat als een belangrijke pijler onder onze identiteitsbewaking fungeert.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht in 2019 ruime aandacht besteed aan de onderwijsvisie van het Wartburg College die in belangrijke mate bepalend is voor de intrinsieke kwaliteit van ons onderwijs. 
Ook is de Raad van Toezicht alert op bestuurlijke stabiliteit binnen de leiding van de school. Dat betreft zowel de onderlinge samenwerking binnen het College van Bestuur en die tussen het College van Bestuur en locatiedirecties als ook een goede verstandhouding tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht, met erkenning van de onderscheiden verantwoordelijkheden.