3. Governance en besturing

3.1 Governance en besturing

In 2019 werd de code Goed Onderwijsbestuur door de overheid aangepast. Op basis van deze nieuwe code hebben we een uitgebreide interne evaluatie van onze governance uitgevoerd. Conclusie hieruit was dat we op alle vitale punten aan de code voldoen, en dat op een aantal terreinen aanpassingen gewenst zijn. Zo zullen we de interne reflectie op de gehanteerde normen en waarden binnen de school, die nu 'in het werk' regelmatig aan de orde komt, meer expliciet uitvoeren. Daarnaast zal de toepassing van de toezichtskaders door de Raad van Toezicht meer herkenbaar en thematisch vorm krijgen. 

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht evalueren jaarlijks hun functioneren. Dat wordt gedaan aan de hand van de vraag of de voorgenomen doelstellingen gerealiseerd zijn en tevens wordt bezonnen op de effectiviteit van de samenwerking. Ook in 2019 is deze evaluatie uitgevoerd. De conclusie was positief. De voorgenomen doelen zijn grotendeels gerealiseerd en in de samenwerking tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur wordt een goed evenwicht ervaren tussen ‘onderlinge betrokkenheid’ en ‘onderlinge scherpte’.

Zowel de medezeggenschapsraden als de achterbanvergadering zijn statutair onderdeel van de organisatie van de school. De achterbanvergadering benoemde in 2019 twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, onder wie een nieuwe voorzitter. Het College van Bestuur is dankbaar voor de uitmuntende samenwerking die er in de afgelopen jaren mocht zijn met de vertrekkende leden van de raad en is tevens blij met de benoeming van de twee nieuwe leden. 

De samenwerking met de medezeggenschapsraden was ook in 2019 constructief. 

3.2 In control

het College van Bestuur acht de beheersing van de vitale bedrijfsvoeringsprocessen binnen de school voldoende. Naar de mening van het College van Bestuur is de school 'in control'. Er zijn voldoende controlepunten in de kritische processen en ook de terugrapportage van afwijkingen functioneert voldoende, zodat tijdig bijsturingsmaatregelen kunnen worden genomen. Het feit dat het financiële resultaat in lijn ligt met de begroting onderstreept dat.