3. Governance en besturing

3.1 Governance en besturing

Op basis van de evaluatie die we in 2019 uitvoerden naar aanleiding van de nieuwe Code Goed Onderwijsbestuur startten we met het meer nadrukkelijk reflecteren op de gehanteerde normen en waarden binnen de school, en werd gestart met het meer thematisch en herkenbaar vormgeven van de toezichtskaders door de Raad van Toezicht. Deze inzichten werden met name ook meegenomen in de ontwerpfase van de governance van de beoogde fusieschool die ontstaat als onze school bestuurlijk fuseert met het Driestar College. 

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht evalueren jaarlijks hun functioneren. Dat wordt gedaan aan de hand van de vraag of de voorgenomen doelstellingen gerealiseerd zijn; tevens wordt de effectiviteit van de samenwerking geëvalueerd. Ook in 2020 is deze evaluatie uitgevoerd, waarbij de Raad van Toezicht dat deed onder leiding van een externe deskundige. De evaluatie gaf een positieve conclusie. Er wordt een goed evenwicht ervaren tussen 'onderlinge scherpte' en 'onderlinge betrokkenheid'. De samenwerking met de Raad van Toezicht wordt vanuit het College van Bestuur als zeer goed ervaren.

Een belangrijk onderdeel van de governance-structuur wordt gevormd door de medezeggenschapsraden. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) beleefde in 2020 een bijzonder druk en indringend jaar, omdat zij een hoofdrol speelde in het voorgenomen fusieproces. Wettelijk heeft de CMR immers instemmingsbevoegdheid op dit belangrijke strategische proces. We hebben de rol van de CMR als zeer professioneel en constructief ervaren. Zij ging diep en vasthoudend in op onderwerpen die in het kader van de fusie de belangen van leerlingen, ouders en personeelsleden raakten. Het College van Bestuur is dankbaar voor die scherpte en betrokkenheid van de CMR, waardoor de plannen wonnen aan waarde en inhoud. Dit leidde tot instemming van de CMR met de voorgenomen fusie zoals die verwoord werd in de Fusie Effect Rapportage. Ook aan de kant van de beoogde fusiepartner, het Driestar College, stemde de medezeggenschapsraad in met de voorgenomen fusie. Dankbaar konden we als gevolg daarvan op de dag voor de kerstvakantie alle benodigde documenten inzenden naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor het aanvragen van de benodigde goedkeuring vanuit het ministerie. Deze goedkeuring is in 2021 verkregen.

3.2 In control

Het College van Bestuur acht de beheersing van de vitale bedrijfsvoeringsprocessen binnen de school van voldoende niveau. Naar de mening van het College van Bestuur is de school 'in control'. Er zijn voldoende controlepunten in de kritische processen en ook de terugrapportage van afwijkingen functioneert voldoende, zodat tijdig bijsturingsmaatregelen kunnen worden genomen. De financiële beheersingsprocessen zien we als 'zeer goed', met veel waardering voor onze afdeling financiën en de controller.