6. Voorgenomen fusie met het Driestar College

In december 2019 heeft de raad ingestemd met het voornemen van het College van Bestuur om tot een fusie te komen van het Wartburg College met het Driestar College. In april heeft de raad ingestemd met de keuze van het College van Bestuur om een extern begeleider van het fusieproces te benoemen; de opdracht daartoe werd verleend aan de GalanGroep te Baarn.
In september kreeg de raad het pre-finale concept van de Fusie Effect Rapportage (FER) ter bespreking aangeboden.
In oktober hebben de beide Raden van Toezicht in een gezamenlijke vergadering het definitieve concept van de FER goedgekeurd. Tijdens deze gezamenlijke vergadering is ook een rapport van een intern due diligence-onderzoek besproken dat was voorzien van een reflectie van de accountants van beide scholen.
In december hebben beide raden – nadat door de beide medezeggenschapsraden ingestemd was met de FER en nadat de gemeenten Rotterdam en Gouda een positief advies over de FER hadden afgegeven – goedkeuring verleend aan het besluit tot vaststelling van de FER door beide Colleges van Bestuur. Daarna kon de FER worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie voor een procedurele toetsing. Inmiddels heeft DUO ingestemd met de FER en daarmee met de besturenfusie tussen Driestar College en Wartburg College.
Gedurende het verslagjaar zijn in overleg met de Raad van Toezicht van het Driestar College voorbereidingen getroffen die gericht zijn op de beoogde fusiedatum van 1 april 2021:

  • inhoudelijke en principiële punten met betrekking tot de nieuwe statuten en het nieuwe reglement van de Raad van Toezicht zijn besproken;
  • de samenstelling van de nieuwe raad is vastgesteld;
  • op voordracht van een daartoe ingestelde benoemingsadviescommissie zijn de toekomstige CvB-leden benoemd. Tijdens de benoemingsprocedure hebben alle directeuren van de locaties van beide scholen en een delegatie van beide medezeggenschapsraden een gesprek gehad met de beoogde CvB-leden. In de benoemingsadviescommissie participeerden naast twee leden uit iedere raad ook twee leden uit iedere medezeggenschapsraad.