5. Kwaliteitszorg

Bij kwaliteitszorg gaat het erom dat de kwaliteit van onderwijs wordt gewaarborgd en stellen we onszelf de volgende vragen:

1. Doen we de goede dingen?
2. Doen we de dingen goed?
3. Hoe weten (meten) we dat?

4. Vinden anderen dat ook?
5. Wat gaan we doen?

Deze vragen zijn leidend bij de inrichting en uitvoering van onze kwaliteitsmeting. Het gaat dan vooral om te kijken in hoeverre we de doelstellingen van het Strategisch Beleidskader behalen. Deze doelstellingen sluiten zoveel mogelijk aan bij de ambities uit het ‘Sectorakkoord voortgezet onderwijs’ waarvoor middelen worden ontvangen uit de prestatiebox. Door cyclische metingen en gesprekken hierover worden onderdelen waarvan de kwaliteit onder druk staat, direct gesignaleerd en kunnen tijdig maatregelen tot verbetering worden genomen.

5.1 Vensters voor verantwoording

Onze school is aangesloten bij het landelijke project Vensters voor Verantwoording. Binnen dit project zijn landelijke kwaliteitsstandaarden ontwikkeld die het mogelijk maken om scholen met elkaar te vergelijken (scholenopdekaart.nl). Daarnaast kunnen scholen zich verantwoorden over de behaalde resultaten. De vier locatiekwaliteitszorgmedewerkers zorgen voor de jaarlijkse verversing van de gegevens en het schrijven van toelichtingen op de resultaten. Veel gegevens uit Vensters worden als basis gebruikt voor de monitoringsgesprekken. Deze monitoringsgesprekken maken deel uit van onze plan & control-cyclus. Jaarlijks worden er bij de ouders en de leerlingen tevredenheidsonderzoeken afgenomen. Ook vragen we de leerlingen daarbij naar schoolklimaat en veiligheid.

Uit de afgenomen vragenlijsten onder leerlingen blijkt dat de school op veiligheid boven het landelijk gemiddelde scoort. Uit de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat ouders en leerlingen in het algemeen tevreden zijn over de school. De resultaten op het gebied van sociale veiligheid worden ook met de onderwijsinspectie gedeeld.

Daarnaast hebben we besloten om vanaf het schooljaar 2018/2019 ieder jaar een schoolverlatersonderzoek uit te zetten. Voorheen deden we dit om de twee of drie jaar.

5.2 Onderwijsinspectie

De inspectie houdt toezicht op een risicogerichte wijze: ieder jaar bekijkt de inspectie bij alle scholen of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert, zowel onderwijskundig als financieel. Alle locaties voldoen aan de eisen voor de basiskwaliteit, alhoewel we enkele inspectie-indicatoren voorlopig goed moeten volgen, omdat deze onder de norm zijn.

Sinds 1 augustus 2017 is een nieuw onderzoekskader van kracht. Hierbij wordt meer nadruk gelegd op de eigen aspecten van kwaliteit. Het is belangrijk om de eigen kwaliteit van de school duidelijk te benoemen en vast te leggen.

Afgelopen schooljaar is extra aandacht besteed aan dit onderzoekskader en is hierover uitgebreid gesproken met het oog op het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie dat volgens de jaarplanning van de onderwijsinspectie in schooljaar 2019/2020 zal plaatsvinden.

5.3 Vakleerplannen

De kwaliteit van de vakleerplannen was in het afgelopen jaar een belangrijk thema. Uit een steekproef was gebleken dat niet alle vaksecties een actueel vakleerplan hadden. Hieraan is op de scholen met succes gewerkt. De huidige stand van zaken is dat bijna alle vaksecties een actueel vakleerplan hebben. In de komende jaren wil de school bereiken dat de vakleerplannen in een herkenbare digitale omgeving geactualiseerd en bekeken kunnen worden.

5.4 Kwaliteitskring

Namens onze school neemt de beleidsmedewerker zitting in een kring van kwaliteitszorgmedewerkers van alle reformatorische scholen. Deze leden verzorgen ook leertrajecten. In het kader van deze leertrajecten heeft er op diverse reformatorische scholen een visitatie plaatsgevonden. De visitatie had het thema Pedagogisch en didactisch handelen. De locatie Guido de Brès is in dat kader bezocht en van de locatie Revius hebben twee docenten, samen met twee leden van de kwaliteitskring, de Gomarus-scholengemeenschap te Gorinchem gevisiteerd.

5.5 Klachten

In het verslagjaar zijn twee klachten ontvangen over de wijze waarop de school met bepaalde omstandigheden van een tweetal leerlingen is omgegaan. Deze klachten zijn aanhangig gemaakt bij de daarvoor beschikbare externe klachtencommissie. Deze commissie heeft één klacht ongegrond verklaard en de tweede klacht deels ongegrond. In alle gevallen achten wij het van belang om te zien welke leerpunten er voor ons in de klachten zitten.