4. Commissies

Binnen de raad functioneren drie commissies: de Adviescommissie Identiteit & Kwaliteit, Auditcommissie en Remuneratiecommissie. Via deze commissies ondersteunt en/of adviseert de raad het College van Bestuur op de verschillende beleidsterreinen en worden belangrijke agendapunten binnen de onderscheiden beleidsterreinen voorbesproken.

De Adviescommissie Identiteit & Kwaliteit adviseert het College van Bestuur onder meer over benoemingen van onderwijzend personeel en directieleden en houdt toezicht op de kwaliteitsbewaking van het onderwijs in het algemeen. Deze commissie kwam daartoe in het verslagjaar 19 maal bijeen.
De Auditcommissie vergaderde tweemaal om het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 en de begroting over 2020 voor te bespreken.
De Remuneratiecommissie bereidde aspecten voor die de werkgeversrol van het College van Bestuur betreffen. Deze commissie kwam driemaal bijeen, waaronder eenmaal om het functioneringsgesprek met beide leden van het College van Bestuur te voeren.