1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2019. We mogen dankbaar terugzien op een jaar waarin het geven van goed onderwijs bij een open Bijbel doorgang mocht vinden en de school organisatorisch en financieel goed op orde mocht zijn. 

We danken bovenal de Heere voor het goede wat Hij gaf. De kracht en wijsheid die docenten mochten ontvangen voor het lesgeven, het ondersteunende personeel in hun belangrijke taken ter ondersteuning van zowel docenten als leerlingen, de leerlingen in hun leerprestaties. Het is alles uit Zijn Hand ontvangen en Hem zij daarvoor de eer.

Op het moment van het afronden van dit bestuursverslag hebben we onze scholen moeten sluiten, als één van de maatregelen die getroffen worden ter bestrijding van de uitbraak van het corona-virus.

Het zijn bijzondere tijden waarin we met elkaar duidelijk de grote onrust voelen waarin ons land verkeert. We ervaren het als een tijd waarin de Heere spreekt. Hij laat ons zien dat we kwetsbare mensen zijn. De situatie roept ons op tot verootmoediging en gebed. Ons vertrouwen is in Hem alleen, Die hemel en aarde gemaakt heeft en in Wiens Hand ons leven is. 'Want mijn ziel betrouwt op U, en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw Uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan.'(Ps 57:2)


R. Toes en L.S. van Wezel
Rotterdam, maart 2020