9. Personeel

Voor de P&O-afdeling stond het jaar 2021 in het teken van de besturenfusie Driestar-Wartburg. In aanloop naar de fusie hebben we samengewerkt als afdeling om voor het gros van de arbeidsvoorwaarden harmonisatievoorstellen te maken. Daarbij hebben we per arbeidsvoorwaarde een voorstel gedaan zoals dat zal gaan gelden na fusiedatum voor het geheel van de nieuwe schoolorganisatie. De bonden hebben met deze set ingestemd. Uitwerking van deze voorstellen in beleid zal de komende jaren plaats gaan vinden. Binnen de afdeling is ook een start gemaakt met het samenvoegen van de systemen. Belangrijkste project voor nu en het komende jaar is de integratie van AFAS.

Voor het onderwijspersoneel was 2021 opnieuw een roerig jaar door de aanhoudende coranapandemie. Met name bijspijkerprogramma’s, extra examenmomenten en de verstrekking van NPO-gelden vroegen flexibiliteit en aanpassingsvermogen van zowel onderwijzend personeel als ondersteunend personeel.

De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand is redelijk evenwichtig te noemen. De categorie 60+ vormt evenwel een significant deel van het totaal. De invulling van vacatures van werknemers die met pensioen gaan is een blijvend punt van aandacht gezien het lerarentekort. Binnen de scholengroep Driestar-Wartburg worden structurele en incidentele initiatieven ontplooid om blijvend vacatures te kunnen invullen:

 • als werkgever aantrekkelijk zijn door opleidingsmogelijkheden te stimuleren en te faciliteren;
 • jongeren binnen de school enthousiasmeren voor onderwijsbanen;
 • de zichtbaarheid van de vacatures vergroten via sociale media kanalen.
Driestar College (per 31 december)
 Medewerkersfte
2017448350
2018436338
2019452345
2020455349
2021476365

 

Wartburg College (per 31 december)
 Medewerkersfte
2017466359
2018458346
2019466349
2020468346
2021465354


Het aantal fte aan personeel is in de meerjarenbegroting gekoppeld aan de leerlingenprognose en is exclusief onbetaald verlof/spaarverlof. Daarnaast is het aantal fte gebaseerd op voorgenomen wijzigingen in fte die ingaan per 1 augustus van ieder jaar.

 

We zien een stijging van het aantal personeelsleden. Hierin is de inzet van NPO-gelden terug te zien. Strategische personeelsplanning maakt het mogelijk tijdig te anticiperen op de gewenste formatie en bezetting.

Strategisch HRM

Strategisch personeelsbeleid wordt landelijk steeds meer erkend als aangrijpingspunt voor kwaliteitsverbetering, onderwijsontwikkeling en professionele ontwikkeling. Ook in het Sectorakkoord (2018) vinden we de focus op versterking van strategisch HRM nadrukkelijk terug. Er is afgesproken dat schoolbesturen hun personeelsbeleid afstemmen op onderwijskundige doelen en daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders. Kenmerkend voor strategisch HRM is dat het is afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en op de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie.

Binnen de scholengroep Driestar-Wartburg geven we het strategisch personeelsbeleid meer en meer een nadrukkelijke plaats binnen het totaal van de organisatie. Het aankomende jaar willen we inzicht krijgen in de (strategische) speerpunten voor HR vanuit de locaties en van de gehele organisatie. Naast het leren van elkaar als locaties binnen Driestar-Wartburg delen we onze opbrengsten ook met het totaal van het reformatorisch VO. Uitkomsten van het medewerkertevredenheidsonderzoek, gesprekken met kwaliteitszorg, eigen waarneming van de  locatiedirectie en P&O-afdeling liggen aan de basis voor het vaststellen van de strategische speerpunten van de toekomst.

Ziekteverzuim

 

Driestar College
 
20172018201920202021
4,36%3,37%3,2%2,94%4,37%

 
 

 

 

 

 

Wartburg College

Het ziekteverzuimpercentage over het jaar 2021 was 3,9. Dit is exclusief het verzuim in het kader van zwangerschap. Tijdens de coronapandemie zijn de werknemers die in quarantaine zaten maar wel vanuit huis hun werkzaamheden konden blijven doen, niet ziekgemeld.

20172018201920202021
4,6%5,0%4,9%4,9%3,9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbo

Arbobeleid bestaat - conform het kader van de Arbowet - uit de drieslag veiligheid, gezondheid en welzijn. In 2020 is onderzocht welke concrete thema’s hieronder vallen, wat daarvan de status is en welke acties nodig zijn om aan de wettelijke voorschriften en aan de doelstellingen van de school te voldoen. Het merendeel van deze acties is in 2021 uitgewerkt in verschillende projectgroepen. De uitwerking van een aantal acties loopt nog door in 2022. Onder andere de volgende thema’s zijn uitgewerkt of opgepakt:

 • Er is een schoolbrede visie op veiligheid opgesteld. 

  Driestar College:
 • Dit jaar lag de focus op het vernieuwen van de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) voor de gebouwen Alfa en Beta in Gouda. Deze zijn uitgevoerd door een extern Arbo-adviesbureau. In de herfst zijn de plannen van aanpak met de gebouwdirecties en preventiemedewerkers doorgesproken en zijn er afspraken gemaakt voor wat betreft de termijnen van uitvoering.
 • Gelet op een vernieuwingscyclus van 4 jaar wordt begin 2022 offerte gevraagd voor een nieuwe RI&E voor gebouw Zeta in Gouda en de vestiging Lekkerkerk.
 • Het onderzoek naar de stand van zaken van het Arbobeleid dat in 2020 op het Wartburg College plaatsvond, is ook opgestart op het Driestar College. In 2022 wordt dit afgerond. 

  Wartburg College: 
 • De RI&E’s van alle locaties zijn eind 2020 afgerond en door een externe arbodeskundige getoetst. In 2021 is gewerkt aan de uitvoering van de bijbehorende plannen van aanpak.
 • Aan de taak van preventiemedewerker is extra aandacht gegeven. De preventiemedewerkers zijn op verschillende manieren onder de aandacht van de collega’s gebracht. In september 2021 hebben zij een cursus gevolgd onder leiding van een externe arbodeskundige over de invulling van hun taak.
 • Op iedere locatie is een crisisteam samengesteld dat in het geval van een crisis verantwoordelijk is voor communicatie en besluitvorming.
 • In Afas is de Incidentenmonitor Veiligheid ontwikkeld en Wartburgbreed geïntroduceerd. Om te voldoen aan wet- en regelgeving en te kunnen sturen op veiligheidsbeleid is het de bedoeling dat hierin ongevallen en incidenten worden geregistreerd. Eind 2021 is de evaluatie hiervan opgestart.
 • Er is een start gemaakt met het opstellen van een nieuw schoolveiligheidsplan. De afronding vindt plaats in 2022.
   

Verzuim en preventie

Met betrekking tot de financiële risico’s van diverse uitkeringen wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van deze kosten door als werkgever fors in te zetten op begeleiding en coaching van medewerkers. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap is ons beleid erop gericht dat ontslag een uiterst middel is om medewerkers te laten vertrekken. Als eigenrisicodrager blijven daarmee de mogelijke uitkeringslasten beperkt.