8. Ten slotte

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar, ook voor de Raad van Toezicht. Het Driestar College en het Wartburg College hebben zich aan elkaar verbonden. Op 1 april 2021 was dat een feit. Deze enkele constatering doet geen recht aan de enorme inspanningen die hiervoor geleverd zijn. De RvT spreekt haar bijzondere waardering uit voor allen die hieraan hebben bijgedragen.

Daar komt nog bij dat al deze werkzaamheden werden uitgevoerd in een voor het onderwijs unieke periode, waarbij heel veel extra werk verzet moest worden als gevolg van de langdurige coronapandemie, die ook ons onderwijs diep heeft geraakt.

De RvT constateert met dankbaarheid dat er een goede en constructieve samenwerking is met het College van Bestuur. Dat bleek ook bij de gesprekken rondom het eerder dan geplande vertrek van één van de leden van het CvB.

Dank aan allen die hun plaats hebben ingenomen, hun krachten hebben gegeven, het onderwijs gegeven hebben. Bovenal dank aan de Heere, voor Zijn bewarende hand en voor Zijn trouwe zorg. Geve de Heere ook in het toekomende Zijn onmisbare zegen aan alle betrokkenen van het Driestar-Wartburgcollege.

Peter Schalk

voorzitter RvT