8. Internationalisering

In de samenleving zijn grenzen aan het verdwijnen. Steeds meer mensen, ook vmbo’ers, krijgen te maken met buitenlandse contacten. Het belang van Engels als internationale voertaal neemt toe.

Voor onze school betekent dit dat het oplossen van de (vmbo-)problematiek rond Engels urgent is. De school participeert in het netwerk van reformatorische vo-scholen rond een kerngroep Engels die de scholen bezoekt, het gesprek aangaat met vaksecties en ‘good practices’ deelt. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het in contact brengen van de leerlingen met leeftijdsgenoten elders in Europa. Op alle locaties wordt daaraan aandacht gegeven door in bijvoorbeeld TTO- en/of VTO-trajecten.

De school is lid van de Association of Christian Schools International (ASCI). Deze organiseert allerlei vormen van scholing en ontmoeting, zowel fysiek als digitaal, voor docenten/schoolleiders en leerlingen. Ook hier gingen fysieke bijeenkomsten niet door.

De geplande reizen en werkbezoeken konden geen doorgang vinden vanwege de beperkende maatregelen. Met de buitenlandse scholen is op een andere manier (digitaal) contact onderhouden. Daarmee werd ook gezocht naar een andere besteding van de subsidies.

Er treedt wat betreft internationalisering wel een spanning op met het streven naar duurzaamheid, waarbij reizen (met name met het vliegtuig) onder kritiek komt te staan. De coronacrisis heeft laten zien dat digitale contacten in aanvulling op de werkelijke ontmoeting ook een goede manier zijn om als school internationalisering vorm te geven. Dit hopen we in de toekomst ook verder uit te bouwen en te gebruiken. Dit zal met name via de eerder beschreven ASCI vorm krijgen.