6. Fusie Driestar College en Wartburg College

Na een aanloopperiode van iets minder dan een jaar werd in april 2021 de fusie tussen Driestar College en Wartburg College gerealiseerd. Een voor de Raad van Toezicht belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van beide scholen, vooral omdat naar onze mening hiermee de belangen van de gezinnen uit onze achterban gediend worden. Het bundelen van de krachten van beide scholen ten behoeve van het versterken van de continuïteit en bereikbaarheid van ons onderwijs zien we als strategisch van groot belang. 

Als toezichthouder waren er twee sporen die onze aandacht vroegen. Allereerst was dat het toezicht houden op het fusieproces op zich en op het tot stand komen van de samenvoeging van beide besturen. Kernvragen die we gedurende het hele proces steeds opnieuw stelden, waren in hoeverre de identiteit van beide scholen in het fusieproces (onder andere statutair) goed geborgd werd en in hoeverre het proces van samenvoeging goed verliep volgens criteria van goed personeelsbeleid, kwaliteit, tijdigheid, transparantie en goede communicatie met alle belanghebbenden.

We hebben vastgesteld dat gedurende het hele proces er sprake was van een goede communicatie en actieve afstemming met belangrijke interne partijen zoals de medezeggenschap. Ook vanuit de Raad van Toezicht is er contact onderhouden met de medezeggenschap. Vanuit de auditcommissie van de Raad van Toezicht is toezicht gehouden op de financiële samenvoeging en op het uitvoeren van een due diligence onderzoek van beide scholen. Hieruit zijn geen verrassingen naar voren gekomen in de vorm van nieuwe risico's met een signifante financiële impact. 

De Remuneratiecommissie heeft zich rondom de fusie vanzelfsprekend bezig gehouden met de bemensing van het College van Bestuur. Het College van Bestuur van de fusieschool kon gevormd worden vanuit de zittende Colleges, waarbij de voorzitter van het College van Bestuur van het Driestar College per fusiedatum afscheid heeft genomen. 

Het tweede spoor dat onze aandacht vroeg was het inéénschuiven van de beide Raden van Toezicht tot één nieuw toezichthoudend orgaan. Daarbij kwamen vraagstukken aan de orde, zoals de opzet, de omvang en de reglementen met betrekking tot de Raad van Toezicht. Daarbij werd gebruik gemaakt van de ondersteuning van zowel interne als externe deskundigen. Het reglement Raad van Toezicht, alsmede de reglementen voor de commissie Identiteit & Kwaliteit, de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie werden in elkaar geschoven. Hierbij was het zeer helpend dat de reglementen van de Raad en van de commissies binnen beide scholen in hoge mate identiek waren. Daarnaast werden - zoals reeds gemeld - beide Raden ineengeschoven tot één nieuwe Raad van Toezicht. Dit leidde in het jaar 2021 tot afscheid van een tweetal leden van de Raad, die beiden ook aan het einde van hun zittingstermijn waren.

Per saldo kijken we met dankbaarheid naar het verloop van het fusieproces. De samenvoeging van beide scholen is tot nu toe conform plan verlopen en we hopen dat in de komende jaren de krachten van beide scholen gaandeweg steeds verder gebundeld kunnen worden. Een belangrijke stap in het versterken van de continuïteit en bereikbaarheid van ons christelijk reformatorisch onderwijs.