5. Uitvoering van taken en honorering Raad van Toezicht

Uitvoering van de taken

Een kerntaak van het toezicht is toezien op de rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. De verhouding van de kosten ten behoeve van huisvesting en ondersteuning blijven binnen de normen en er vindt geen bovenmatige toevoeging aan reserves plaats. De Raad stelt vast dat het beleid van het College van Bestuur erop gericht is om alle middelen volledig te besteden ten behoeve van het onderwijs, aangezien de reserves van voldoende omvang zijn en steunt dit beleid als toezichthouder. De jaarlijkse accountantscontroles door respectievelijk PSA Accountants en Van Ree Accountants zijn naar tevredenheid verlopen. De adviezen uit de managementletter worden opgevolgd door het College van Bestuur en daarover wordt de Raad voldoende geïnformeerd. De accountants hebben de Auditcommissie goed geïnformeerd over het proces en de conclusies uit de controle. Daarbij werd vastgesteld dat de kwaliteit van het binnen de school verrichte werk goed is.
Er hebben zich geen situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang voorgedaan. Van Ree Accountants is benoemd als accountant van de scholengroep Driestar-Wartburg.

Bij de uitvoering van de toezichtstaak wordt door de Raad de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad als richtlijn gehanteerd. Tijdens het verslagjaar kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Jaarverslagen/jaarrekeningen 2020, begroting 2022: De Raad keurde deze documenten goed.
  • Voortgang strategisch beleid: In juni en december ontving de Raad een rapportage van het College van Bestuur in het kader van de plan & controlcyclus op basis van gehouden monitoringsgesprekken met de sector- en locatiedirecteuren. Aan de hand van voornoemde rapportages en waarnemingen volgt de Raad de kwaliteit van het onderwijs en stelt zij vast in welke mate de gestelde doelen worden gerealiseerd. De Raad stelde vast dat aan de eisen van doelmatigheid en transparantie wordt voldaan.
  • Evaluatie functioneren: Aan het eind van elke RvT-vergadering geeft één van de leden een terugblik op het verloop ervan. Jaarlijks besteedt de Raad van Toezicht een dagdeel aan haar eigen functioneren. Dit jaar betrof het een zelfevaluatie. Naar aanleiding van deze evaluatie formuleerde de Raad een aantal verbeterpunten: Eén er van was hoe de RvT zich wil ontwikkelen en professionaliseren. Gedacht wordt hierbij aan twee bijeenkomsten: één rond Governance en één rond het boek Gidsen van A.J. Kunz en A. de Muynck. De RvT wil in de toekomst ook proactief nadenken over identiteitsaspecten. Hierbij denkt de RvT aan de onderwerpen: burgerschap, toelatingsbeleid, acceptatieplicht, toenemende polarisatie, zo zijn onze manieren, gender/transgender.

Honorering

De beloning van de Raad van Toezicht-leden is gebaseerd op de beloningstabel Dienstverband (on)bepaalde tijd van de CAO Bestuurders VO, schaal B4, trede B4-7. Voor de vergoeding wordt een percentage gehanteerd over het maximumbedrag van de trede. De percentages die gehanteerd worden zijn voor de voorzitter 6,5 en voor een lid 4,5. Gedurende het jaar 2021 werd voor de vicevoorzitter een percentage gehanteerd van 5,5. Aan het eind van 2021 is geëvalueerd of het vicevoorzitterschap dermate veel extra werk oplevert, dat dit een hogere vergoeding dan een gewoon lid rechtvaardigt. December 2021 bleek nog te vroeg om een mening te kunnen vormen. In juni 2022 zal opnieuw een evaluatiemoment worden ingepland.
Er is geen presentiegeld per vergadering. Reiskosten worden apart gedeclareerd tegen € 0,19 per kilometer.

Gebaseerd op de CAO Bestuurders VO die van toepassing is in 2021 leidde dit tot de volgende vergoedingen:

  • Voorzitter:         € 9.682 per jaar (6,5% van € 148.960)
  • Vicevoorzitter: € 8.193 per jaar (5,5% van € 148.960)
  • Lid:                    € 6.703 per jaar (4,5% van € 148.960)