5. Kwaliteitszorg

Bij kwaliteitszorg is een belangrijke vraag: Wat gaat goed en wat kan beter? Deze vraag is een permanente vraag die binnen alle geledingen van de organisatie gesteld moet worden. Het behouden en bewerkstelligen van goed onderwijs is tegelijkertijd een cyclisch proces; voor het stellen van doelen en het evalueren ervan moet blijvende aandacht zijn. Tevens is het van belang dat binnen deze kwaliteitscultuur doelen uitmonden in concreet handelen en dat de effecten van dit handelen benoemd kunnen worden en hierover een waardering kan worden uitgesproken. 

Vensters voor verantwoording

Onze school is aangesloten bij het landelijke project Vensters voor Verantwoording. Binnen dit project zijn landelijke kwaliteitsstandaarden ontwikkeld die het mogelijk maken om scholen met elkaar te vergelijken (scholenopdekaart.nl). Daarnaast kunnen scholen zich verantwoorden over de behaalde resultaten. De vier locatiekwaliteitszorgmedewerkers op het Wartburg College en de daarvoor verantwoordelijke collega op het Driestar College zorgen voor de jaarlijkse verversing van de gegevens en het schrijven van toelichtingen op de resultaten. Veel gegevens uit Vensters (Scholen op de kaart en ManagementVenster) worden als basis gebruikt voor de monitoringsgesprekken. Deze monitoringsgesprekken maken deel uit van onze Plan & Control-cyclus. Jaarlijks worden er bij de ouders, leerlingen, schoolverlaters en medewerkers tevredenheidsonderzoeken afgenomen.

Uit de afgenomen vragenlijsten onder leerlingen en ouders blijkt dat de school op veiligheid boven het landelijk gemiddelde scoort. Uit de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat ouders en leerlingen in het algemeen tevreden zijn over de school. De resultaten op het gebied van sociale veiligheid worden ook met de onderwijsinspectie gedeeld.

Vakleerplannen
Een belangrijk thema blijft de kwaliteit van de vakwerkplannen waarin de vaksecties het beleid, de activiteiten en de werkterreinen binnen hun vaksectie beschrijven. Het nieuwe schoolplan was een nieuwe aanleiding om ook de vakwerkplannen onder de loep te nemen. In het afgelopen jaar heeft de beleidsmedewerker kwaliteitszorg van het Driestar College een onderzoek gedaan in hoeverre de secties doelen van het strategisch beleidsplan in de praktijk brengen in hun lessen. Het ging met name om de aspecten burgerschap en uitdagend onderwijs. Voor de komende jaren zal op het Wartburg College vooral het aspect identiteit in de vaklessen centraal staan. 

De doelstellingen in het schoolplan sluiten zoveel mogelijk aan bij de ambities uit het ‘Sectorakkoord voortgezet onderwijs’ waarvoor middelen worden ontvangen via de prestatiebox.
 
Kwaliteitskring
Namens onze school namen de beleidsmedewerkers kwaliteitszorg ook deel aan de kring van kwaliteitszorgmedewerkers van alle reformatorische scholen.
 
Inspectie
In schooljaar 2019/2020 heeft de Inspectie op het Driestar College een thema-onderzoek Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen uitgevoerd. In schooljaar 2020/2021 heeft de inspectie twee onderzoeken uitgevoerd: een kwaliteitsonderzoek naar de kwaliteit van de lessen binnen de vwo-bovenbouwafdeling van locatie Guido de Brès en een themaonderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor de kwaliteit van het onderwijs bij de vmbo/kader-leerlingen op locatie Marnix. Beide onderzoeken werden afgesloten met een mondelinge terugkoppeling die positief was. Het vierjaarlijks bezoek aan het bestuur zal in april 2022 plaatsvinden.

Fusie Driestar College en Wartburg College
In september 2021 is gestart met het proces van integreren van kwaliteitszorg van beide scholen. In verband met de aanstaande pensionering van de beleidsmedewerker van Driestar College in mei 2022 zal de beleidsmedewerker van het Wartburg College coördinator voor beide scholen worden. De portefeuille Kwaliteitszorg is ondergebracht bij de directeur van locatie Lekkerkerk. In de overgangsfase is ook de controller van beide scholen betrokken. In gezamenlijkheid met de locatiekwaliteitszorgmedewerkers wordt een nieuwe taakomschrijving voor alle betrokkenen opgesteld en het Schoolmonitoringsproces geoptimaliseerd.   

Klachten
Er zijn in het verslagjaar geen klachten ontvangen via de klachteninstanties.