4. Commissies Raad van Toezicht

Binnen de Raad functioneren de volgende commissies:

  • Auditcommissie
  • Commissie Identiteit & Kwaliteit
  • Remuneratiecommissie

De Auditcommissie vergaderde driemaal ter voorbespreking van de jaarverslagen en jaarrekeningen 2020 van Driestar College en Wartburg College en de begroting 2022. De commissie Identiteit & Kwaliteit houdt toezicht op de kwaliteitsbewaking van het onderwijs in het algemeen. De commissie vergaderde in het verslagjaar éénmaal.
De Remuneratiecommissie bereidde aspecten voor die de werkgeversrol van het College van Bestuur betreffen. In het najaar van 2021 voerde zij diverse gesprekken met drs. W. de Kloe over zijn terugtreden aan het begin van het volgende verslagjaar als lid van het College van Bestuur.