3. Governance en besturing

3.1 Governance en besturing

Ook op het gebied van Governance en besturing was 2021 een bijzonder jaar. Het samenvoegen van beide schoolorganisaties onder één bestuur zorgde ervoor dat allereerst beide Raden van Toezicht en beide Colleges van Bestuur samengevoegd moesten worden tot één nieuwe Raad van Toezicht en een nieuw College van Bestuur. Datzelfde gold voor de beide medezeggenschapsraden; deze moesten uiteindelijk samengaan in één nieuwe medezeggenschapstructuur. 

Maar eerst en vooral moest het juridische traject van het samenvoegen van beide stichtingen worden voltooid. Daarmee was in 2020 al een belangrijke basis gelegd. Op basis van de uitgangspunten van de in 2020 door de medezeggenschapsraden goedgekeurde Fusie Effect Rapportage konden de statuten en reglementen verder opgesteld worden. 

Vervolgens werden samengevoegde overlegstructuren opgezet op verschillende gebieden, zodat daadwerkelijk een begin kon worden gemaakt met het bundelen van de krachten. Beide directieoverleggen groeiden gaandeweg naar elkaar toe en na de zomer werd het directieoverleg volledig geïntegreerd, zodat er schoolbreed afstemming kon plaatsvinden over belangrijke ontwikkelingen en besluiten. In dat alles is en blijft een belangrijk uitgangspunt dat locaties 'vrij zijn in verbondenheid'. Schoolbreed worden kaders vastgesteld, waarbinnen de locaties zelf hun eigen invulling kunnen geven. 

We kijken dankbaar terug op het proces van het samenvoegen van  de Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en medezeggenschapsraden. De nieuwe structuur werd eind 2021 definitief afgerond met de realisatie van een nieuwe Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 

Tijdens het samengaan van beide stichtingen is de Stichting Materiële Steun, die een aparte stichting vormde naast de stichting die het Wartburg College in stand hield, geïntegreerd in de nieuwe stichtingsstructuur. Het vermogen van de stichting is via een notariële akte als geoormerkt kapitaal met beperkte bestedingsdoelen overgedragen aan de schoolstichting. We zijn dankbaar dat door het werk van de Stichting Materiële Steun de toegang tot ons onderwijs voor gezinnen met lage inkomens bevorderd kon worden door een bijdrage te leveren in de reiskosten. Daarnaast betekende deze Stichting veel als het gaat om scholing van docenten. We danken allen die daarin in de afgelopen jaren een rol hebben gespeeld. Het vermogen van deze Stichting zal blijvend ingezet worden voor dezelfde doelen. 

De Code Goed Onderwijsbestuur is tijdens het fusieproces niet alleen een belangrijk document geweest rondom de inrichting van de structuur. De leidende principes uit deze code (verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid) zijn daarnaast leidende principes voor de cultuur binnen de scholen. Het gesprek over deze leidende principes wordt zowel binnen de schoolleiding als met de medezeggenschapsraad regelmatig gevoerd. De bespreking daarvan is gericht op zelfevaluatie: hoe is onze cultuur? wat gaat daarin goed? wat kan of moet beter? 

3.2 In control

Het College van Bestuur acht de beheersing van de vitale bedrijfsvoeringsprocessen binnen de school van voldoende niveau. Naar de mening van het College van Bestuur is de school 'in control'. Tijdens het fusieproces werd een due diligence analyse uitgevoerd. Hieruit kwamen geen grote risico's naar voren. Eén van de risico's was de afronding van een dispuut rond de nieuwbouw van een locatie in Gouda. In dat dispuut werd in het afgelopen tot een schikking gekomen. 

Gedurende het jaar 2021 en ook gedurende 2022 zijn de financiële systemen van beide scholen nog gescheiden. Dit levert extra werk op voor de afdeling Financiën. We hebben veel waardering voor de inzet van onze medewerkers van de financiële administratie en de controller die met elkaar zorgen dat - ondanks deze niet optimale omstandigheden - onze financiële beheersing robuust is gebleven.