2. Vergaderingen Raad van Toezicht

Op 1 april 2021 fuseerden Driestar College en Wartburg College tot scholengroep Driestar-Wartburg. Tot deze datum vergaderden de Raden van Toezicht van Driestar College en Wartburg College tweemaal gezamenlijk. Na 1 april 2021 kwam de Raad van Toezicht scholengroep Driestar-Wartburg zesmaal in vergadering bijeen. De vergaderingen werden voorbereid in het agendaoverleg van de (vice-)voorzitter van de Raad met de leden van het College van Bestuur. Iedere vergadering spreekt de Raad een half uur voor zonder aanwezigheid van het College van Bestuur.

Voorafgaand aan één van deze vooroverlegmomenten besteedde de Raad aandacht aan de jaarlijkse zelfevaluatie. Eén van de toen geformuleerde speerpunten is jaarlijks twee themabijeenkomst te organiseren. De eerste bezinningsbijeenkomst zal in 2022 zijn rond het boek Gidsen van dr. A.J. Kunz en prof. dr. A. de Muynck. De Raad vergadert wisselend op één van de locaties van de scholengroep. Tijdens de vergadering presenteert de directeur zijn locatie aan de Raad. Ook dit verslagjaar konden er helaas in verband met de coronapandemie geen locatiebezoeken plaatsvinden.

De predikanten uit de Raad van Toezicht hadden hun bijdrage aan de jaarlijkse openingsbijeenkomsten van het nieuwe schooljaar.