2. Realisatie doelstellingen

Onze hoofddoelstelling is het geven van goed onderwijs op reformatorische grondslag. We willen het (geestelijk) belang van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers dienen. Tevens hebben we een duidelijke opdracht naar de samenleving en directe omgeving waarin we als school staan. Opnieuw maakten we in 2021 een jaar mee waarin de realisatie van deze doelstelling (ernstig) beperkt werd door de omstandigheden. 

2.1 Leerlingen

De belangrijkste doelstelling van onze school is het bieden van goed reformatorisch onderwijs, gebaseerd op het Woord van God. We willen leerlingen opleiden tot goede burgers van onze maatschappij en doen dat bij een open Bijbel. Die leert ons dat deze wereld door God is geschapen en dat we op aarde leven in het licht van de eeuwigheid. De boodschap dat er in de Heere Jezus verlossing is voor zondige mensen mag dagelijks klinken in onze scholen.

Voor leerlingen was 2021 opnieuw een zwaar jaar. Onderwijs op afstand, relatief veel uitval door ziekte en quarantaine, het niet door kunnen gaan van werkweken en excursies, en het niet direct in contact komen met klasgenoten legden een zware claim op de onderwijssituatie voor hen. 

We zijn daarom blij met de extra middelen die de overheid ter beschikking stelde vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om opgelopen leerachterstanden te bestrijden. 

In hoofdstuk 4 wordt specifieker ingegaan op deze doelstellingen. 

2.2 Ouders/verzorgers

Ook in 2021 was de verbinding met de ouders/verzorgers cruciaal. De onderwijssituatie vond langere tijd immers thuis plaats. We zijn dankbaar met de hoge betrokkenheid die de ouders/verzorgers van onze leerlingen ook het afgelopen jaar getoond hebben. Goede aandacht en steun vanuit de ouders/verzorgers zijn cruciaal voor onze leerlingen. Als die steun ontbreekt, is dat vaak merkbaar in de leerprestaties, zeker onder de omstandigheden die we in het afgelopen jaar hebben meegemaakt. 

2.3 Achterban

We zijn dankbaar voor de goede contacten met onze achterban: de kerken en de toeleverende basisscholen. In 2021 konden we ook op kleine schaal weer meer in gesprek gaan met vertegenwoordigers vanuit deze achterban. We zijn dankbaar voor de warme betrokkenheid die we in deze gesprekken ervaren. Ook stemt het tot dankbaarheid te horen hoe in verschillende achterbankerken er regelmatig voorbede wordt gedaan voor de scholen en de docenten. 

2.4 Samenleving

Op alle locaties zijn we gewend activiteiten voor de directe omgeving te doen. Jaarlijks zijn er kerstmaaltijden, muziekconcerten, opruimacties en klusactiviteiten ten behoeve van de buurt. Ook in 2021 konden deze activiteiten niet doorgaan. Dat was vaak een gemis, omdat het mooie vormende activiteiten voor onze leerlingen zijn. Er werd wel een aantal alternatieven gezocht en gevonden.